Smaller Default Larger

Etický kodex klasického homeopata - výňatek

Klasická homeopatie

Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost. Klasická homeopatie nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají. Klasická homeopatie se věnuje primárně nemocem, které neohrožují akutně život. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc, ale pomáhat řešit její příčinu, respektive způsob života, který k ní vedl. Klasická homeopatie nemusí být vždy tou nejvhodnější a jedinou použitelnou metodou, protože žádná individuální terapie nemusí vždy zvládnout všechny zdravotní potřeby jednotlivců či populace jako celku. Klasický homeopat v rámci poradenství nemusí vždy doporučovat homeopatický prostředek. Někdy může být důležité pouze rozebrat pacientův stav, situaci v jeho rodině apod. a pomoci pacientovi pochopit význam jeho nemoci a podpořit pacienta v jeho orientaci.


Nemoc

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je přesným výsledkem našeho dosavadního způsobu života, našich myšlenek a našich přání - je součástí našeho svědomí. Nemoc nás upozorňuje, že my sami někde chybujeme. Klasická homeopatie také uznává, že do celkového stavu se promítá vliv našich předků, přičemž tento vliv lze homeopaticky ovlivňovat. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem. Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. Okolnosti nejsou příčinou nemoci. On sám je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i schopnost člověka najít sám řešení. Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se klient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení. Uzdravování je proces změny a klasický homeopat - poradce je průvodce v tomto procesu.


Klasický homeopat - poradce

je odborník a specialista pro určitou metodu. Při homeopatické konzultaci se klasický homeopat - poradce snaží navodit ovzduší důvěry, zájmu a otevřenosti a snaží se intuitivně podporovat pacienta, aby za pomoci homeopatického prostředku pochopil, jaký význam jeho nemoc má a jaké mu přináší poselství o jeho dosavadním životě. Pacient pak sám nalézá, kde udělal chybu, začíná být otevřený k vidění sebe a své nemoci a začíná chápat její skutečnou příčinu.Má-li mít pacient možnost svobodné volby, musí být od registrovaného homeopata informován. Je proto důležité :

a) objasnit a vysvětlit pacientovi základní princip homeopatické metody a působení homeopatického prostředku

b) vysvětlit pacientovi, že klasická homeopatie nabízí možnost prožít si znovu potlačené a neprožité životní zkušenosti, které vedou ke vzniku chronické nemoci

c) upozornit a vysvětlit pacientovi možnosti a limity homeopatické metody vzhledem k povaze a druhu pacientovy nemoci a pokud se pacient sám svobodně rozhodne pro homeopatický prostředek, pak:

d) doporučit pacientovi nejvhodnější homeopatický prostředek, potenci a dávkování pro pomoc k vyřešení problému, se kterým k vám přichází

e) u dětí a mladistvých do 18. roku života je v případě bodu a) - d) nutná spolupráce a souhlas rodičů, či jiného zákonného zástupce

K čemu se dál zavazuje registrovaný homeopat na základě etického kodexu?

- k neustálému zvyšování svého osobního a odborného růstu dalším vzděláváním

- před započetím homeopatické konzultace objasnit a vysvětlit pacientovi principy, možnosti a limity homeopatické metody tak, aby je byl pacient schopen pochopit

- nikdy nebude prosazovat vysazení alopatických léků či podmiňovat vysazením alopatických léků homeopatickou konzultaci. Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení alopatických léků má pacient a jeho ošetřující lékař

- bude podporovat pacienta, aby dodržoval sjednané kontroly svého zdravotního stavu u svého ošetřujícího lékaře a informoval ho o homeopatickém poradenstvív akutním případě nikdy nepřijme na homeopatické vyšetření pacienta bez stanovené diagnózy alopatickým specialistou a bude spolupracovat, pokud možno, s jeho ošetřujícím lékařem

- bude pokud možno vždy k dispozici svým pacientům, např. mimo pracovní dobu telefonicky

- nebude hanět či znevažovat své kolegy, homeopaty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u pacientů či studentů

- vždy dodržovat důvěrný ráz sdělení pacienta, udržovat záznamy o pacientovi v důvěrnosti, za žádných okolností nepodávat žádné informace o pacientovi

- během dovolené, či delší době nepřítomnosti zajistit za sebe kvalifikovaný zástup

 

Registrovaný homeopat tedy není někdo, kdo si zaplatil zveřejnění v nějakém seznamu. Je to homeopat, lékař či nelékař, který splňuje nejvyšší odborná a etická kritéria v souladu s pravidly homeopatických společností Evropské unie